Menu  Hlavná stránka  Projekty  Program  Aktivity
 Na stiahnutie  Zmluvy  Kontakty  PolskiNázov mikroprojektu: Rozvoj včelárstva s podporou celoživotnéh vzdelávania

Číslo mikroprojektu: / Nr mikroprojektu INT/ET/TAT/1/II/B/0138

Program: Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020

Zdroj spolufinancovania: Európsky fond regionálneho rozvoja

Dátum dohody o financovaní mikroprojektu: 18. 11. 2019
Vedúci partner:
Ondava pre život, n. o. (SK)

086 36 Nižná Polianka 47

https://vcely.ondavaprezivot.sk

Partner:
KARPATCKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W NOWYM SĄCZU – kolo Pszczelarzy w Sekowej
Długosza 70
33 300 Nowy Sącz

http://kzp.nsacz.pl

Opis projektu:

Včelárstvo má na oboch stranách Karpát stáročnú tradíciu a aj dnes dosahujú tunajší včelári nadpriemerné výsledky v domácich aj svetových súťažiach v kvalite rôznych druhov medu.
Napriek dosahovanej kvalite medu, v niektorých druhoch medu dosahujúcej špičkovú úroveň na svetovej úrovni, má včelárstvo zanedbateľný podiel na lokálnej poľnohospodárskej ekonomike a priemerný vek včelára sa dlhodobo zvyšuje.
Potenciál projektového územia na včelárstvo takto zostáva dlhodobo nevyužitý, a to ako v oblasti tvorby pracovných miest, tak aj v oblasti tvorby pridanej hodnoty lokálnej produkcie.
Medzi príčiny tohto nepriaznivého stavu patrí:

  1. Absencia celoživotného odborného vzdelávania včelárov, orientovaného na moderné metódy chovu včiel a spracovania včelárskych produktov
  2. Individuálne a od svojich kolegov v regióne izolované pôsobenie jednotlivých včelárov, bez využívania výhod spoločného vzdelávania, podnikania a propagácie.
  3. nedostatočná propagácia včelárstva, jeho miesta v živote ľudí.


Cieľom predkladaného projektu je započať aktivity vedúce ku kontinuálnemu vzdelávaniu záujemcov o včelárenie a včelárov, ktoré zabezpečí rozvoj, stabilizáciu týchto aktivít.

Od výsledkov projektu očakávame zvýšenie počtu včelárov, zvýšenie informovanosti o možnostiach a výhodách chovu včiel, odbornej úrovne chovu včiel, a to vo všetkých relevantných oblastiach od kontroly a zlepšovania zdravotného stavu včelstiev až po spoločnú propagáciu včelárstva a včelárov v území /best practice/.

Celková hodnota mikroprojektu: 35 485, 50 €

Podiel partnera:
Ondava pre život, n. o. : 35 485, 50 € (100, 00% celkovej hodnoty projektu) v tom z: Európsky fond regionálneho rozvoja – 30 162, 67 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu - 3 548, 55 € (10%)
Vlastný vklad – 1 774, 28 € (5%)

Obdobie realizácie mikroprojektu: 01.2020 – 09.2020

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je formou propagácie a informovanosti o včelárstve rozširovať počty včelárov, rozvoj ich odborných kompetencií a odborná aktivizácia nezamestnaných a to aj prostredníctvom vytvorenia základov pre udržateľný proces celoživotného odborného vzdelávania chovateľov včiel na území strešného projektu.

Súčasťou hlavného cieľa je predchádzanie vyľudňovania pohraničia, predovšetkým odchodu mladých ľudí, ako aj ľudí v produktívnom veku a využitie prírodného potenciálu územia.

Projektovým nástrojom na rozvoj odborných kompetencií včelárov bude vytváranie skupinových foriem vzdelávania a výmeny dobrej praxe s poľskými partnermi

Hlavný cieľ mikroprojektu bude dosiahnutý prostredníctvom implementácie nasledovných špecifických cieľov:

1. Realizácia aktivít zameraných na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania

V rámci tohto špecifického cieľa budú zorganizované dve odborné konferencie:
1.1. Úvodná konferencia - Partneri projektu, spolupracujúce organizácie a odborná verejnosť na konferenciu skonkretizujú potreby odborného vzdelávania a stanovia štruktúru a rozsah jednotlivých tém školiaceho programu.
1.2. Záverečná konferencia - Na záverečnej konferencii budú predstavené výsledky projektu a poznatky získané jeho realizáciou.

Absolventom vzdelávacieho programu budú odovzdané certifikáty o jeho absolvovaní .

Partneri projektu a spolupracujúce organizácie na konferencii schvália text dohody o spolupráci, ktorá prispeje k udržateľnosti projektu v budúcnosti.

2. Cezhraničná výmena dobrej praxe

V rámci tohto špefifického cieľa budú vykonané nasledovné aktivity:

2.1. Školiaci program v rozsahu šiestich jednodňových prednáškových kurzov zahrnie komplexne celú problematiku chovu včiel.

Podrobné členenie kurzu a rozdelenie disponibilného časového fondu medzi jednotlivé témy vyplynie zo záverov úvodnej odbornej konferencie.

2.2. Realizácia dvoch odborných exkurzií na území poľského projektového partnera. Obsahovo budú exkurzie zamerané na témy:
  1. Formy organizovania včelárov a úlohy, ktoré včelárske organizácie zabezpečujú pre svojich členov
  2. Návštevy vzorových včelníc a diskusia s včelármi o aktuálnych problémoch chovu včiel a spôsoboch ich riešenia